Partners

Verkoops voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden:
1. In deze voorwaarden wordt CM Electronics bvba, gevestigd te Duffelsesteenweg 146, 2550 KONTICH, verder aangeduid als CM Electronics en haar contractpartner als klant.

2. Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met CM Electronics betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van toestellen, en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

3. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

4. Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos te verkrijgen bij CM Electronics.

5. CM Electronics houdt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

6. Door deze site te bezoeken aanvaardt de klant de algemene voorwaarden die volgen. De naam en logo’s die op deze site vermeld staan, zijn namen en merken die beschermd zijn door nationale en internationale wetten.

7. De prijzen die vemeld staan op de site www.oki-shop.be en www.oki-shop.eu zijn exclusief en inclusief BTW.

8. De stockvermeldingen zijn indicatief en CM Electronics kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging in levering van bestelde goederen. CM Electronics engageert zich ertoe om de leveringstermijnen te respecteren en contact op te nemen met de klant waarbij de mogelijkheid wordt geboden om zijn bestelling volledig of deels te annuleren. Overschrijding van leveringsdatum geeft de klant nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens CM Electronics.

9. Indien er een geschil is tussen de klant en CM Electronics, kunnen bestellingen geweigerd worden. CM Electronics kan eveneens contact opnemen met de klant in geval van grote bestellingen om de juistheid hiervan te controleren.

10. De producten blijven eigendom van CM Electronics tot de betaling van de producten ontvangen is.

11. Afhaling van de producten in de afhaalpunten kan gebeuren volgens uurrooster van afhaalpunten.

12. Geen enkele klacht, zowel wat betreft de overeenstemming van de bestelling als de staat van de goederen, zal aanvaard worden 8 dagen na levering/afhaling van de goederen. Na deze termijn zal elke levering/afhaling beschouwd worden als zijnde conform de bestelling.

13. Indien de klant de aankoop wenst te ontbinden, dient hij dit schriftelijk binnen de 8 dagen aan CM Electronics te melden. De klant dient het product terug te sturen naar een door CM Electronics vastgesteld adres. CM Electronics zal nadat het geretourneerde product ontvangen is, de klant terugbetalen.

14. CM Electronics behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds gebruikt is of door de schuld van de klant is beschadigd. CM Electronics heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

15. In geval van verkeerd gebruik van de site of niet-afhalen van de bestelling, behoudt CM Electronics zich het recht voor om alle nuttige maatregelen te treffen om zijn belangen te garanderen en de eventuele schade op te eisen.

16. CM Electronics is in geen enkel geval aansprakelijk :
• Voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van materiële of andere fouten m.b.t. informatie op de site (o.a.fouten m.b.t. prijzen).
• Voor niet-toerekenbare tekortkomingen (door overmacht); indien de klant zelf of een derde het geleverde product hersteld, daaraan veranderingen brengt of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt is.
• Voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
• Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
• Voor schade door geleverde software.
• Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers.
• Voor schade veroorzaakt door het gebruik van één of ander telefoonnet.

17. De foto’s en andere afbeeldingen die gebruikt worden om de artikelen voor te stellen hebben geen contractuele waarde.

18. CM Electronics is geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw informatica-installatie die voortkomt uit het gebruik van deze website.

19. CM Electronics wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van onderbreking, ook tijdelijk, van de dienst van deze website.

20. Elke eventueel geschil zal vallen onder de rechtbanken van Antwerpen en zal geregeld worden door het Belgisch recht.

21. De klant van CM Electronics geeft toestemming voor registratie en gebruik van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van Belgische wet, welke CM Electronics in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van CM Electronics.

Afdrukken